logotyp
Login

O programu

Program Ekoškola

Obecně

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen pro mateřské, základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Program Ekoškola má celkem 9 témat – energie, voda, odpady, prostředí školy, jídlo a svět, doprava, šetrný spotřebitel, klimatické změny a biodiverzita. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. A aby škola mohla toto prestižní světové ocenění - titul Ekoškola - získat, musí projít mezinárodně uznávaným proces certifikace.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 67 zemích světa a celosvětově je do něj zapojeno přes 16 000 000 žáků. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Národním koordinátorem programu Ekoškola v České republice je Sdružení TEREZA.


Program Ekoškola v naší škole

Naše škola je do mezinárodního programu Ekoškola zapojena již od roku 2006, titul Ekoškola jsme získali v roce 2010.

Proč jsme vybrali právě tento program:

 • V budově naší školy sídlila soukromá střední škola Ekogymnázium, o.p.s, která byla do programu již delší dobu zapojena. Zdálo se nám, že smysl programu vzroste, když v něm bude působit celé osazenstvo školní budovy.
 • Vyhovovalo nám, že program vychází z širokého pojetí pojmu ekologie. Ve škole i v jejím okolí pečujeme o celkově příjemné, zdravé a čisté prostředí.
 • Líbilo se nám, že do ekologického programu se mohou zapojit všichni žáci (bez ohledu na intelektuální předpoklady, záliby nebo zdravotní stav) a také všichni pracovníci školy (učitelé i provozní zaměstnanci).
 • Věděli jsme, že význam ekologie bude narůstat s tím, jak se budou vyčerpávat přírodní zdroje a jak bude s růstem životní úrovně stoupat i produkce odpadů. Program jsme proto zhodnotili jako záležitost zásadní a perspektivní.
 • Pochopili jsme, že program se může prolnout celým životem školy. Lze ho uplatnit ve všech předmětech, v průřezových tématech, v práci školní družiny. Jeho výsledky lze i dobře kontrolovat, neboť jsou "hmatatelné".

A takto jsme začínali:

 • Žáci vytvořili Ekotým – tým, ve kterém pracují žáci ze 4. až 9. tříd, ředitelka školy, koordinátor programu, pedagogové z I. i II. stupně, zástupce technických pracovníků školy i zástupce rodičů.
 • Ekotým ve spolupráci s ostatními žáky i pedagogy sestavil Ekokodex, který je platný pro všechny žáky i pedagogy, ale také i pro ostatní pracovníky školy.
 • Žáci vymysleli Plán činnosti školy a vytvořili analýzu, která se týkala 2 základních oblastí – třídění odpadů a prostředí školy. V současnosti Ekotým pracuje v šesti skupinách zaměřených na odpady, energii, vodu, prostředí, jídlo a svět a dopravu.
 • V roce 2010 proběhl ve škole velmi důkladný audit ze Sdružení Tereza, který kontroloval plnění daných kritérií. Titul Ekoškola nám byl udělen na 2 roky.
 • Následně jsme v letech 2012, 2015 a 2019 titul obhájili, další obhajoba (podle nových pravidel) se nám v roce 2023 podařila!


Příklady našich akcí:

 • každoročně pořádáme Den činu v souvislosti s Dnem Země
 • jsme zapojeni do Recyklohraní – plnění úkolů týkajících se odpadů a recyklace, které pořádá společnost Asekol
 • pořádáme finanční sbírky na sponzorování zvířete v ZOO, případně na výstavbu školy v Africe
 • vysíláme pravidelně Ekookénka např. k Mezinárodnímu dni vody, stromů, Země, životního prostředí
 • žáci sami pečují o prostředí školy – probíhá soutěž bodování tříd hodnotící prostředí tříd a nakládání s odpady
 • pravidelně vyhlašujeme především výtvarné a fotografické soutěže s ekologickou tématikou
 • uspořádali jsme informační kampaň na podporu snižování emisí CO2
 • žáci vysadili ke Dni stromů sazenici Ginkgo biloba
 • navázali jsme spolupráci s Ekoškolou ze Španělska – vysadili jsme sazenici olivy, kterou nám zaslali, my jsme jim na oplátku zaslali sazenici lípy
 • navázeli jsme také spolupráci s Ekoškolou z Praha 3
 • pořádáme sbírku oblečení pro Diakonii Broumov
 • organizujeme Koloběžkiádu, Vánoční jarmark, akci pro žáky školy ke Světovému dni Ekoškol
 • pořádáme soutěž tříd Jarní a Podzimní kilometry
 • zapojujeme se do Kampaně obyčejného hrdinství pořádeného Sdružením Tereza,....
 • a přestože naše škola nemá samostatný předmět environmentální výchovu, pedagogové se snaží ekologická témata zapojovat do výuky jednotlivých předmětů

Podrobnosti o všech akcích najdete v Aktualitách a Archivu.

 

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy